Yes-co Makelaars software maakt gebruik van cookies

Yes-co Makelaars software gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Privacyverklaring van YES-CO Software BV, GEVESTIGD TE DIEMEN

Wie zijn wij

Yes-co Software B.V. heeft als kernactiviteit het ontwikkelen van software voor vastgoedprofessionals. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken wij een veelheid van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. 


Yes-co Software B.V.
Diemermere 1
1112TA Diemen


www.yes-co.nl
036 - 523 84 55
info@yes-co.nl 


KVK nummer: 80424074
BTW nummer: NL815775751B01

Wij nemen uw privacy serieus

Yes-co Software B.V. neemt uw privacy en die van uw klanten erg serieus en wij zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Wij zijn ervoor verantwoordelijk uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Yes-co Software B.V. besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens en die van uw klanten worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. 

Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacystatement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Soorten gegevens

Afhankelijk van onze dienstverlening verwerken wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u en uw klanten:

 • Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat;
 • Identificatiegegevens zoals legitimatiebewijs nummers, BSN, kenteken, IP-adressen en verbindingsmomenten;
 • Gegevens i.v.m. dienstverband zoals inkomen, beroep en werkgever;
 • Gegevens over strafrechtelijke feiten (in bijzonder gevallen) zoals veroordelingen, strafrechtelijke maatregelen en administratieve sancties;
 • Financiële bijzonderheden zoals rekeningnummer, inkomensgegevens, bezittingen en schulden;
 • Woningkenmerken zoals aard van de woning, eigendom of gehuurd, woonlasten en bijzonderheden betreffende de woning en de waardes;
 • Papieren en elektronische documenten, zoals legitimatiebewijs, aanvraagformulieren, eigendomsakten, kadastrale gegevens.

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Bent u een vastgoedprofessional die gebruik maakt van onze producten?
Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor uiteenlopende doeleinden, waaronder:

 • Wij verwerken uw naam en contactgegevens om u van informatie te voorzien over onze producten, om uw inschrijvingen voor en aanwezigheid bij onze evenementen en webinars te beheren of voor kantoorbezoeken, om uw inschrijvingen voor acties en wedstrijden te beheren en om u klantenondersteuning te bieden of op andere wijze met u te communiceren;
 • Wij verwerken informatie over uw apparaat- en gebruiksgegevens om onze websites te verbeteren en op u toe te snijden en om de beveiliging en de blijvende goede functionering van onze websites te waarborgen;
 • Wij verwerken uw factureringsgegevens om transacties met u te voltooien wanneer u onze producten of diensten aanschaft;
 • Om gepersonaliseerde advertenties aan u te tonen en om marketingberichten naar u te versturen over ons, onze producten en onze diensten; en
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetgeving en medewerking te verlenen aan overheidsinstanties.
 • Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van deze doeleinden en voor zover wij ons kunnen baseren op een rechtsgrondslag voor de verwerkingen zoals uiteengezet in onze volledige Privacyverklaring. Indien nodig zullen wij u vragen om uw voorafgaande toestemming voor de verwerking.

Bent u een klant van een vastgoedprofessional die gebruikt maakt van onze producten?
Uw opdrachtgever (de vastgoedprofessional) verzamelt uw persoonsgegevens en voert deze in, in ons systeem. In de privacyverklaring van uw opdrachtgever kunt u meer vinden over de doeleinden waarvoor uw opdrachtgever deze gegevens gebruikt. 

Rechtsgronden voor verwerking gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
  De uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust,
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens 

Bent u een vastgoedprofessional die gebruik maakt van de software van Yes-co?
U heeft ten alle tijden inzicht in en invloed op uw eigen gegevens via uw Yes-co softwarepakket. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid jouw gegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf. 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@yes-co.nl. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bent u een klant van een vastgoedprofessional die gebruik maken van onze software?
Wilt u weten welke gegevens vastgoedprofessional van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de betreffende vastgoedprofessional. Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de vastgoedprofessional. Indien de vastgoedprofessional is aangesloten bij een branchevereniging is het vaak ook mogelijk via hen een klacht of verzoek in te dienen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Vind u bij al deze organisaties geen gehoor? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@yes-co.nl.

Hoe lang bewaart de Yes-co Software B.V. de gegevens?

Yes-co Software B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zolang je actief gebruik maakt van je systeem, bewaren wij al je gegevens. Na opzegging van je contract of inactiviteit van meer dan 6 maanden, zullen we je systeem en gegevens verwijderen, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 • Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Scope
 • notarissen en advocaten

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yes-co Software B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yes-co Software B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yes-co.nl 

Wijzigingen van de privacyverklaring

Het kan voorkomen dat wij deze privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.