Yes-co Makelaars software maakt gebruik van cookies

Yes-co Makelaars software gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

PRIVACYVERKLARING

Waarom deze verklaring?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze Privacyverklaring informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

Onze contactgegevens zijn:

Telefoon: 036 - 523 84 55

E-mail: info@yes-co.nl

Website: yes-co.nl

Postadres: Diemermere 1, 1112TA, Diemen

1: Soorten gegevens
Afhankelijk van de dienst die wij leveren, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat;
 • Identificatiegegevens zoals legitimatiebewijs nummers, BSN, kenteken, IP-adressen en verbindingsmomenten;
 • Gegevens i.v.m. dienstverband zoals inkomen, beroep en werkgever;
 • Gegevens over strafrechtelijke feiten (in bijzonder gevallen) zoals veroordelingen, strafrechtelijke maatregelen en administratieve sancties;
 • Financiële bijzonderheden zoals rekeningnummer, inkomensgegevens, bezittingen en schulden;
 • Woningkenmerken zoals aard van de woning, eigendom of gehuurd, woonlasten en bijzonderheden betreffende de woning en de waardes;
 • Papieren en elektronische documenten, zoals legitimatiebewijs, aanvraagformulieren, eigendomsakten, kadastrale gegevens.

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

2: Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
Bent u een vastgoedprofessional die gebruikmaakt van onze producten?
Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor uiteenlopende doeleinden, waaronder:

 • Wij verwerken uw naam en contactgegevens om u van informatie te voorzien over onze producten, om uw inschrijvingen voor en aanwezigheid bij onze evenementen en webinars te beheren of voor kantoorbezoeken, om uw inschrijvingen voor acties en wedstrijden te beheren en om u klantenondersteuning te bieden of op andere wijze met u te communiceren;
 • Wij verwerken informatie over uw apparaat- en gebruiksgegevens om onze websites te verbeteren en op u toe te snijden en om de beveiliging en de blijvende goede functionering van onze websites te waarborgen;
 • Wij verwerken uw factureringsgegevens om transacties met u te voltooien wanneer u onze producten of diensten aanschaft;
 • Om gepersonaliseerde advertenties aan u te tonen en om marketingberichten naar u te versturen over ons, onze producten en onze diensten; en
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetgeving en medewerking te verlenen aan overheidsinstanties.
 • Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van deze doeleinden en voor zover wij ons kunnen baseren op een rechtsgrondslag voor de verwerkingen zoals uiteengezet in onze volledige Privacyverklaring. Indien nodig zullen wij u vragen om uw voorafgaande toestemming voor de verwerking.

Bent u een klant van een vastgoedprofessional die gebruikmaakt van onze producten?
Uw opdrachtgever, de vastgoedprofessional, verzamelt uw persoonsgegevens en voert deze in ons systeem in. In de privacyverklaring van uw opdrachtgever kunt u meer informatie vinden over de doeleinden waarvoor uw opdrachtgever deze gegevens gebruikt.

3: Rechtsgronden voor verwerking gegevens
Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • De uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4: Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5: Informatie, wijziging en bezwaar 
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dit geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • Vragen over de inhoud van deze Privacyverklaring.

Let op: Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6: Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dit wordt mede gegarandeerd door onze ISO 27001-certificering. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@yes-co.nl.

7: Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering verstrekken wij, afhankelijk van de verleende diensten aan u, uw persoonsgegevens mogelijk aan de volgende personen of partijen:

 • Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren, of waarbij wij u begeleiden tijdens de looptijd van het product
 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 • Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis - notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)

Externe partijen die persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

8: Wijzigingen van de Privacyverklaring
Het kan zijn dat wij deze Privacyverklaring in de toekomst wijzigen. U vindt altijd de meest actuele versie op onze website.

9: Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met onze functionaris gegevensbescherming.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yes-co Software B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.