ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN YES-CO HOLDING BV, GEVESTIGD TE DIEMEN

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Yes-co met cliënt en derden, evenals op de uitvoering daarvan. Onder “Yes-co” wordt in deze overeenkomst verstaan: de besloten vennootschap Yes-co Real Estate Innovators B.V. gevestigd en kantoorhoudend te Diemen. Onder “Cliënt” wordt in deze overeenkomst verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede dienst vertegenwoordigers en gemachtigde, die met Yes-co een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten. Onder “derden” wordt in deze overeenkomst verstaan: Andere (rechts-)personen dan Cliënt, niet zijnde full-time of part-time medewerkers of freelancers die uit hoofde van hun werkzaamheden voor Cliënt gebruik dienen te maken van het systeem. Onder “Overeenkomst(en)” wordt in deze overeenkomst verstaan: alle, in relatie met Cliënt, door Yes-co gehanteerde overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.2 Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Yes-co zijn overeengekomen.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de cliënt worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Offertes en overeenkomsten

2.1 Alle door Yes-co gedane aanbiedingen- in welke vorm dan ook gedaan – zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Aanbiedingen verplichten Yes-co niet tot het aangaan van een overeenkomst.

2.2 Een overeenkomst komt alleen dan tot stand, nadat Yes-co een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, dan wel indien Yes-co uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Onder “schriftelijk” wordt in deze overeenkomst verstaan: op papier dan wel in E-mail gestelde, gedagtekende en ondertekende of met naam vermelde correspondentie.

2.3 Een door Yes-co gezonden factuur staat gelijk aan aanvaarding. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven; de datum van bevestiging is daarbij bepalend.

2.4 Indien Cliënt tegen de inhoud van de aldus overeengekomen overeenkomst wenst te protesteren, dient hij schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Yes-co, als bedoeld sub 1 te doen, bij gebreke waarvan hij geacht wordt onvoorwaardelijk te hebben ingestemd met de totstandkoming en inhoud van de overeenkomst.

2.5 Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen zeven dagen.

2.6 De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zijn voor de Cliënt niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Yes-co. Het ontbreken van deze goedkeuring geeft Yes-co het recht, zonder voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden.

2.7 Elke overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Cliënt voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

2.8 Yes-co behoudt zich het recht voor om- indien zij daartoe aanleiding ziet – aanvragen van cliënten te weigeren.

3. Duur van de overeenkomst

3.1 Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst aangegaan voor de minimumduur van 12 maanden. Zij wordt daarna geacht onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend te zijn verlengd met telkens 12 maanden, tenzij opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van het hierna bepaalde.

3.2 Tenzij anders overeengekomen kunnen partijen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, te rekenen vanaf het einde van de overeengekomen duur, en wel, indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, tegen het eind van een periode. Opzegging van de overeenkomst dient steeds schriftelijk plaats te vinden en kan niet anders geschieden dan tegen het einde van de desbetreffende kalendermaand. Alleen bij een schriftelijke bevestiging vanuit Yes-co is de opzegging daadwerkelijk van kracht.

4. Inzag gegevensbestanden en eigendom gegevens

4.1 Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

4.2 Onverminderd het in de leden 3 en 4 bepaalde zal Yes-co slechts onder bijzondere omstandigheden aan derden inzage geven in niet openbare – bij Yes-co onderhanden – gegevens.

4.3 Yes-co zal, als de houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen in de in de hiervoor bedoelde gegevens indien:

A. Cliënt daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven, of;
B. Yes-co daartoe door bevoegd gezag verplicht wordt in het kader van een onderzoek naar strafbare gedragingen.
4.4 Eventuele inzage als bedoeld in de vorige leden zal zich steeds beperken tot de verschaffing van de informatie waartoe Cliënt toestemming heeft verleend dan wel waartoe Yes-co wettelijk gehouden is.

4.5 Yes-co is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van de Cliënt. De Cliënt machtigd Yes-co hiertoe nu reeds voor alsdan voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem. Onder “Systeem” wordt in deze overeenkomst verstaan: het samenhangend netwerk van telecommunicatie-infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden toegang kunnen verschaffen tot het internet.

4.6 Cliënt is ten alle tijde bevoegd een machtiging tot inzage in haar gegevensbestanden en toestemming tot het verschaffen van inzage aan derden, in te trekken. Een degelijke intrekking heeft wel directe gevolgen voor de toegang van Cliënt tot de door Yes-co gegenereerde overzichten, selecties en eventueel overige diensten.

4.7 Cliënt is eigenaar van alle door Cliënt in het systeem vastgelegde gegevens.

4.8 Op verzoek van de Cliënt zal Yes-co de data aan Cliënt aanleveren in een door Yes-co bepaalde, algemeen aanvaarde, datastructuur tegen standaard uurtarief.

4.9 Cliënt staat het Yes-co uitdrukkelijk toe de door Cliënt in het systeem vastgelegde (persoons)gegevens te verwerken en verbindt zich er jegens Yes-co toe hiervoor bij de betrokken derden op voorhand ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen en hen zo volledig mogelijk over deze bewerking te informeren. De verwerking van Yes-co vindt plaats ter verbetering van haar dienstverlening en bestaat uit het genereren en vastleggen van statistieken, rangschikkingen en selecties. Voorts worden gegevens verrijkt met openbare bronnen zoals het Kadaster, het CBS en Google Maps. Partijen erkennen dat Yes-co de eigenaar is van de aldus gegenereerde statistieken, rangschikkingen en selecties.

4.10 Cliënt toont Yes-co op het eerste schriftelijke verzoek daartoe aan dat zij van betrokken derden hiervoor onder 4.8 genoemde, ondubbelzinnige toestemming heeft verkregen.

4.11 Cliënt staat er jegens Yes-co voor in dat de in het systeem vastgelegde (persoons)gegevens zo juist mogelijk zijn. Indien een betrokken derde een beroep doet op het inzage- of correctierecht, zal cliënt dit onverwijld en schriftelijk aan Yes-co melden.

4.12 Cliënt stelt door haar vastgestelde zoekcriteria, gegenereerde zoekresultaten als ook objectgegevens ter beschikking van Yes-co, om deze, al dan niet geaggregeerd, te distribueren via uitwisseling en andere dienstverlening aan andere gebruikers van Yes-co

4.13 Yes-co houdt zich bij de verwerking van de persoonsgegevens aan de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), en heeft haar gegevensverwerking middels passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd. Yes-co heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College van bescherming persoonsgegevens.

4.14 Cliënt vrijwaart Yes-co in geval van aanspraken van betrokken derden, gebaseerd op of terug te brengen tot het niet-naleven door cliënt van de artikelen 4.8, 4.9, 4.10 en 4.11.

5. Zekerheidstelling en uitvoering

5.1 Yes-co is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden of dienstverlening te beginnen of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van de cliënt te verlangen.

5.2 Indien de verlagende zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt verstrekt, heeft Yes-co het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd de aan Yes-co alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

5.3 Cliënt is gehouden Yes-co van alle informatie en bescheiden te voorzien, die nodig zijn voor een goed uitvoering van de overeenkomst. Indien Cliënt een rechtspersoon betreft of samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, kan Yes-co verzoeken om overlegging van een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

5.4 Voor een goede en volledige naleving van haar verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst, is Yes-co bevoegd om derden in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan Cliënt worden doorberekend.

6. Gebruik van het systeem

6.1 Yes-co zal zich inspannen om de in de branche gebruikelijke netwerkbeveiling, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen te bewerkstelligen. Cliënt draagt echter de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en – wachtwoord. Onder “Gebruikerswachtwoord” wordt in de overeenkomst verstaan: de privé-sleutel van Cliënt, benodigd voor de toegang tot het systeem. Onder “Gebruikersnaam” wordt in deze overeenkomst verstaan: de identificatie van de individuele Cliënt.

6.2 Yes-co is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login-procedure en de gebruikerstoegang en -naam. De kosten die Cliënt tengevolge van dergelijke wijzigingen eventueel maakt, komen voor zijn rekening en kunnen niet verhaald worden op Yes-co.

6.3 Het is Cliënt niet toegestaan het systeem te gebruiken voor onrechtmatige en strafbare gedragingen. Dit zal onder meer het geval zijn indien het gebruik mede betrekking heeft op: a. De (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal; b. De onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens; c. De verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal; d. Computervredebreuk (ook wel bekend als “hacken”) via internet of het systeem anderszins; e. Vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van het systeem of geautomatiseerde werken en software van anderen; f. De (onrechtmatige) verspreiding van teksten, beeld- en geluidsmateriaal naar e-mailadressen die geen relatie van de Cliënt zijn (ook wel bekend als spamming) en waarvan de eigenaar niet expliciet heeft aangegeven boodschappen van de Cliënt op prijs te stellen.

6.4 Het is de Cliënt niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het systeem hindert of het overige gebruik van het systeem nadelig beïnvloed.

6.5 Het is Cliënt niet toegestaan om informatie te verspreiden waarvan de openbaarmaking cq. Verspreiding in strijd is met enige wettelijke bepalingen of regeling van overheidswege.

6.6 Het is Cliënt niet toegestaan Derden toegang te geven tot het systeem, dan wel het systeem aan Derden te tonen of demonstreren zonder schriftelijke toestemming van Yes-co.

6.7 Het is Cliënt niet toegestaan schermen uit het systeem, met uitzondering van alle publiek toegankelijke schermen, te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Yes-co.

7. Beperking aan en blokkeringen van het gebruik

7.1 Yes-co is gerechtigd het gebruik van de Dienst, het Systeem en/of Website door Cliënt en indien van toepassing, derden te beperken en/of blokkeren indien Cliënt zijn contractuele en buitencontractuele verplichtingen niet, niet behoorlijk of onvolledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van het gebruik van Diensten, de Website en/of het systeem kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de betalingsverplichting van de Cliënt onverlet. Het de-blokkeren dan wel het opnieuw aansluiten van de dienstverlening zal de Cliënt in rekening worden gebracht.

7.2 Bij gegrond vermoeden dat zich de in artikel 6 lid 3 en 4 bedoelde gedragingen voordoen, kan Cliënt de toegang tot zijn Website alsmede het systeem worden ontzegd zonder dat hij aanspraak kan maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. In die omstandigheden kan de Cliënt voorts geen rechten meer doen gelden op c.q. inzage verlangen in de reeds dan op zijn Website of in het systeem voorkomende gegevens.

7.3 De overeenkomst tussen Yes-co en Cliënt heeft geen betrekking op het door Yes-co aan Cliënt toegekende IP-adres of de beschikking daarover.

7.4 Onder “IP-adres” wordt in deze overeenkomst verstaan: het Internet Protocolnummer; de unieke numerieke identificatieaanduiding, die ter herkenning aan een computer(systeem) toekent.

7.5 Het gebruiksrecht van het IP-adres blijft na beëindiging van de contractuele verhouding tussen partijen uitsluitend voorbehouden aan Yes-co.

8. Helpdesk

8.1 Onder “Helpdesk” wordt in deze overeenkomst verstaan: de ondersteunende serviceverlening c.q. bijstand aan Cliënt, met betrekking tot de door Yes-co geboden diensten. “Dienstverlening” : de grafische en technische dienstverlening, waardoor onder meer ontwerpen, bouw en beheer van Websites, -programmatuur en -pagina’s, alsmede bijbehorende adviesverlening aan Cliënt.

8.2 Voor zover niet anders is overeengekomen geschiedt de ondersteunende service van de helpdesk tegen het geldende uurtarief van Yes-co en op de normale gebruikelijke kantooruren, te weten van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

8.3 Cliënt kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de helpdesk. Yes-co is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebruikmaking van de gegevens van de helpdesk door Cliënt.

8.4 De medewerkers van de helpdesk zijn bevoegd om, zonder voorafgaande toestemming van Cliënt, inzage te hebben in (niet openbare) gegevensbestanden van Cliënt, voor zover die voor de ondersteuning noodzakelijk is.

8.5 Het door de Cliënt gedane beroep op de service c.q. bijstand door de helpdesk veronderstelt: a. Instemming van Cliënt met inzage in diens gegevensbestanden door medewerkers van de helpdesk; b. De toezegging van Cliënt, zijn medewerking te zullen verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerker van de helpdesk.

9. Dienstverlening van Yes-co

9.1 De dienstverlening door Yes-co zal met zorg worden uitgevoerd, in voorkomend geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

9.2 Bij overeenkomsten inzake het ten behoeve van de Cliënt ontwerpen, tot stand brengen en toepassen van informatiearchitectuur, webapplicaties en artwork- alsmede de advisering daaromtrent – zal de Cliënt het recht toekomen om het in dat kader tot stand gebrachte werk bedrijfsmatig te gebruiken. De overeenkomst voorziet echter niet in de overdracht van het bij Yes-co berustende auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model op het door Yes-co tot stand gebrachte werk.

9.3 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening gefaseerd zal plaatsvinden, kan Yes-co de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9.4 Het staat Yes-co vrij om zelf te bepalen op welke wijze en met inzet van welke mensen en middelen zij de opdracht van Cliënt zal uitvoeren. Indien Cliënt wenst zal Yes-co haar hierover vooraf inlichten, tenzij dit in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden.

9.5 In verband met de creatieve aard van de werkzaamheden is Yes-co niet aansprakelijk voor de esthetische waardering van het resultaat, zolang Yes-co zich aan de aan haar gegeven opdracht en overeengekomen criteria heeft gehouden.

9.6 Yes-co is gerechtigd om zonder toestemming van Cliënt de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van Yes-co een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard en/of inhoud van de opdracht.

10. Aansprakelijkheid en niet toerekenbare tekortkoming

10.1. Bij situaties waarbij een Cliënt jegens Yes-co B.V. recht heeft op schadevergoeding geldt dat Yes-co B.V., onverminderd hetgeen overigens in dit artikel 10 wordt bepaald, voor niet meer aansprakelijk is dan voor schade aan zaken, schade wegens dood of lichamelijk letsel of enig andere directe, aantoonbare en werkelijk geleden schade. Yes-co B.V. is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of besparingen, of andere indirecte of gevolgschade.

10.2. Indien en voor zover op Yes-co enige aansprakelijkheid jegens de Cliënt mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat met de desbetreffende overeenkomst gemoeid is, met een maximum van het bedrag dat overeenkomt met de omzet over de laatste 12 maanden tijd, met een maximum van € 2.500,- terwijl de aansprakelijkheid nimmer het bedrag dat ter zake van deze aansprakelijkheid op grond van de polisvoorwaarden door de verzekeraar van Yes-co wordt uitgekeerd, te boven zal kunnen gaan. De beperkingen zien op totalen en gelden niet per gebeurtenis.

10.3. Yes-co is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop of het doel waarmee Cliënt of een derde zich middels de gebruikersnaam en wachtwoord van Cliënt bedient van de toegang tot het Internet. Yes-co B.V. is voorts in geen geval aansprakelijk voor verlies van of beschadiging aan bestanden of gegevens.

10.4. Indien Yes-co ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de wederpartij c.q. deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Cliënt Yes-co ter zake volledig vrijwaren.

10.5. Yes-co draagt zorg voor de beschikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen, waarbij zij zich inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. De gevolgen van uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen ten gevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden dan wel buiten de macht van Yes-co gelegen omstandigheden zijn echter voor risico van Cliënt.

10.6. Als niet aan Yes-co toerekenbare tekortkomingen worden in ieder geval aangemerkt ieder handelen of nalaten van de Cliënt waardoor schade ontstaat bij derden, storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatiemaatschappij(en), storingen in systemen waarin Yes-co geëmbed is of waarmee gecommuniceerd wordt middels dataverbindingen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Yes-co liggen. Uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen tengevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud vallen daar eveneens onder.

10.7. Onder overmacht wordt voorts verstaan bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim van personeel, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialen, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheidswege die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke zaken.

10.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is altijd dat de Cliënt de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één (1) jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Yes-co B.V. aanmeldt.

11. Intellectueel eigendom

11.1. Voor zover Cliënt door Yes-co programmatuur verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds in licentie. Het betreft een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de genoemde zaken, uitsluitend binnen de eigen organisatie van de Cliënt. Met de aanvaarding van de door Yes-co verstrekte programmatuur accepteert Cliënt de toepasselijke licentievoorwaarden en zal de Cliënt steeds gehouden zijn zich als goed licentiehouder te gedragen.

11.2. Het is Cliënt niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de systeemprogrammatuur te modificeren, te verveelvoudigen, uit te lenen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.

11.3. Ingeval van het -met toestemming van Yes-co -kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de programmatuur is het de Cliënt nimmer toegestaan de in de programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur, of enig andere verwijzing naar Yes-co, te wijzigen of te verwijderen.

11.4. Ten aanzien van de door Yes-co tot stand gebrachte concepten, design, applicaties en andersoortig werk merken partijen Yes-co aan als zijnde enig maker c.q. ontwerper in de zin van het Auteursrecht en het Teken-en Modellenrecht.

11.5. Alle aan Yes-co of haar toeleveranciers toekomende rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties, documentatie en andere zaken -zoals onder meer analyses, functionele ontwerpen en rapporten -, en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, alsmede van eventuele kopieën van voornoemde zaken, blijven te allen tijde bij Yes-co of bij haar toeleveranciers rusten.

11.6. Gebruiksrechten worden aan de Cliënt steeds verleend onder de voorwaarde dat de Cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

11.7. Het is Cliënt niet toegestaan gebruiksrechten, op dienstverlening van Yes-co, tegen betaling (door) te leveren aan derden, zonder de schriftelijke goedkeuring van Yes-co. Uitgezonderd zijn klantspecifieke dienstverlening (1 op1), waarmee Cliënt haar eigen cliënten bediend.

12. Prijzen en reclames

2.1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Yes-co uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.

12.2. Yes-co is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven te verhogen en op enig moment nieuwe kosten te introduceren, één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Yes-co zal de Cliënt ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij orderbevestiging gemeld moeten worden.

12.3 Alle prijsvoorwaarden zijn vertrouwelijk en Cliënt stemt ermee in deze niet aan derden openbaar te maken.

12.4. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige vermelding van de aard en de grond der klacht. De Cliënt dient te reclameren binnen zeven werkdagen nadat Cliënt met het gebrek bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

12.5. Indien niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn wordt gereclameerd worden de prestaties van Yes-co geacht te zijn uitgevoerd conform de overeenkomst en vervalt de mogelijkheid tot klagen.

12.6. Alle rechtsvorderingen van Cliënt uit hoofde van enige door hem met Yes-co aangegane overeenkomst verjaren -behoudens bepalingen van dwingend recht -na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.

13. Facturering & Incasso

13.1. Facturen worden digitaal per e-mail aan Cliënt verzonden worden. De Cliënt heeft het recht een specifiek e-mailadres aan te geven waar deze facturen aan dienen te worden gericht. Cliënt stemt ermee in Yes-co volledige en nauwkeurige factuur- en contactgegevens te verstrekken. Deze informatie omvat de wettelijke bedrijfsnaam, adres, btw-nummer en e-mailadres alsmede de naam en het telefoonnummer van een geautoriseerde contactpersoon en van de financieel verantwoordelijke bij de opdrachtgever. Cliënt stemt ermee in om deze informatie binnen 30 dagen na een eventuele wijziging bij te werken en aan Yes-co op een adequate wijze te communiceren.  Als de verstrekte contactgegevens onjuist of frauduleus blijken te zijn, behoudt Yes-co zich het recht voor om de toegang van Cliënt tot de overeengekomen diensten te beëindigen en eventueel andere juridische stappen te ondernemen.

13.2. Indien Cliënt de factuur als document per post wenst te ontvangen, zullen per factuur € 5,- kosten in rekening gebracht worden.

13.3 Betalingen vinden plaats via Ideal of incasso tenzij anders overeengekomen.

13.4. Indien bedragen niet geïncasseerd kunnen worden, of incasso’s gestorneerd worden, dan is artikel 14 van toepassing.

13.5 Als de factuur volgens opdrachtgever onjuist is, dient opdrachtgever binnen 5 werkdagen na de datum van de desbetreffende factuur schriftelijk contact met Yes-co op te nemen om in aanmerking te komen voor een correctie of creditering.

13.6 Alle door Yes-co genoemde bedragen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Yes-co kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever, gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

14. Betaling, verzuim en gevolgen

14.1. Betalingen dienen zonder korting of verrekening en bij wijze van vooruitbetaling te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijzen zijn uitgedrukt. Uitsluitend betalingen aan Yes-co zelf werken bevrijdend.

14.2. Cliënt is te allen tijde gehouden elke door Yes-co ingediende factuur te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur, tenzij Cliënt en Yes-co schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het op de bankafschriften van Yes-co aangegeven valutabedrag is bepalend en derhalve wordt zijn datering als betalingsdag aangemerkt.

14.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing nodig is. Voorts is Yes-co in dat geval gerechtigd om, zonder nadere aankondiging, de uitvoering van de overeenkomst stop te zetten, dan wel de dienstverlening te beperken of te onderbreken, zie ook artikel 7 lid 1.

14.4. Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is de Cliënt over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd van 1,25 procent per maand of een gedeelte van een maand.

14.5. Het afschrift van de door Yes-co verzonden factuur geldt jegens Cliënt als volledig bewijs van de verschuldigdheid, de rente en de dag waarop de renteberekening begint.

14.6. Bezwaren inzake de factuur dienen binnen vijf werkdagen na dagtekening van de factuur te worden gemeld overeenkomstig de in artikel 13 genoemde wijze, bij gebreke waarvan het recht om te klagen vervalt.

14.7. Alle kosten die Yes-co redelijkerwijs maakt in verband met de incasso in of buiten rechte, van bedragen die op grond van de overeenkomst van partijen verschuldigd zijn en niet op het overeengekomen tijdstip zijn betaald, zijn voor rekening van de Cliënt. Tot deze kosten behoren onder meer: de kosten van ingebrekestelling en de overig noodzakelijke werkzaamheden van gemachtigden, deurwaarders, advocaten en procureurs zoals deze ter zake aan de leverancier in rekening worden gebracht, alsmede de daarover verschuldigde omzetbelasting, ongeacht of deze kosten worden geliquideerd en ongeacht het eventuele geliquideerde bedrag.

14.8. Elke verrekeningsbevoegdheid van de Cliënt, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de Cliënt gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, zelfs al vermeldt de Cliënt dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14.9. Yes-co is gerechtigd om zaken, die zij van en voor de Cliënt onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle betalingsverplichtingen die Cliënt jegens haar heeft, tenzij de Cliënt voor de nakoming van die betalingsverplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

15. Ontbinding van de overeenkomst

15.1. Tussentijdse opzegging c.q. ontbinding van de overeenkomst door Cliënt is enkel mogelijk indien Yes-co toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.

15.2. Indien Yes-co naar de mening van Cliënt toerekenbaar tekort schiet, deelt zij dit onverwijld per aangetekende brief aan Yes-co mee. Yes-co dient daarbij gedurende veertien dagen in de gelegenheid te worden gesteld alsnog behoorlijk na te komen. Blijft Yes-co ook gedurende deze periode in gebreke dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door de Cliënt worden opgezegd c.q. ontbonden, tenzij die tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze opzegging c.q. ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

15.3 Het staat Cliënt vrij op enig moment haar contractuele verplichtingen af te kopen. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst plaats te vinden. Voor Cliënten met een Tiara aansluitnummer geldt dat dit artikel ook in werking treedt op het moment dat de uitwisseling met NVM Tiara niet langer via het Yes-co-systeem verloopt. 

Voor de bepaling van de afkoopsom geldt de volgende formule:

  • Cliënt zal Yes-co voor de resterende duur van de overeenkomst (x aantal maanden) een vergoeding verschuldigd zijn ter hoogte van het overeengekomen maandbedrag + een vergoeding ter hoogte van het ‘gemiddelde factuurbedrag’ van de voorgaande 6 maanden betaald voor additionele diensten. De additionele diensten worden gekenmerkt door een afname per stuk.
  • Rekenkundig: gemiddeld factuurbedrag = factuurbedrag additionele diensten voorgaande 6 maanden/ 6 maanden) = ‘gemiddelde factuurbedrag’.
  • Rekenkundig: totale afkoopsom = aantal resterende maanden x (gemiddelde factuurbedrag+maandbedrag). 

15.4. Yes-co kan de overeenkomst zonder meer ontbinden, zonder voorafgaande opzegging of rechterlijke tussenkomst: a. in het geval Cliënt nalaat het door hem verschuldigde factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen. In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen direct opeisbaar. b. in geval van stillegging, liquidatie, surseance van betaling dan wel faillissement van (het bedrijf van) de Cliënt. c. in geval Cliënt overgaat tot het staken van zijn bedrijf dan wel tot overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf. d. indien de Cliënt, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmans-BV, komt te overlijden;

15.5. Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet. In geval van nietigheid of vernietiging zullen partijen, in overleg, voor die bepaling(en) een regeling in de plaats te stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

15.7 Als deze Overeenkomst wordt beëindigd (om een andere reden dan een overtreding door Cliënt), stelt Yes-co opdrachtgever binnen 30 dagen na beëindiging tegen maakkosten een bestand met de Klantgegevens ter beschikking indien opdrachtgever hierom op het moment van beëindiging verzoekt. Cliënt stemt ermee in en verklaart dat Yes-co niet verplicht is om de Klantgegevens te bewaren en deze gegevens na meer dan 30 dagen na beëindiging van deze overeenkomst kan verwijderen.

15.1. Tussentijdse opzegging c.q. ontbinding van de overeenkomst door Cliënt is enkel mogelijk indien Yes-co toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.

15.2. Indien Yes-co naar de mening van Cliënt toerekenbaar tekort schiet, deelt zij dit onverwijld per aangetekende brief aan Yes-co mee. Yes-co dient daarbij gedurende veertien dagen in de gelegenheid te worden gesteld alsnog behoorlijk na te komen. Blijft Yes-co ook gedurende deze periode in gebreke dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door de Cliënt worden opgezegd c.q. ontbonden, tenzij die tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze opzegging c.q. ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

15.3 Het staat Cliënt vrij op enig moment haar contractuele verplichtingen af te kopen. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst plaats te vinden. Voor Cliënten met een Tiara aansluitnummer geldt dat dit artikel ook in werking treedt op het moment dat de uitwisseling met NVM Tiara niet langer via het Yes-co-systeem verloopt.
Voor de bepaling van de afkoopsom geldt de volgende formule: 

  • Cliënt zal Yes-co voor de resterende duur van de overeenkomst (x aantal maanden) een vergoeding verschuldigd zijn ter hoogte van het overeengekomen maandbedrag + een vergoeding ter hoogte van het ‘gemiddelde factuurbedrag’ van de voorgaande 6 maanden betaald voor additionele diensten. De additionele diensten worden gekenmerkt door een afname per stuk.
  • Rekenkundig: gemiddeld factuurbedrag = factuurbedrag additionele diensten voorgaande 6 maanden/ 6 maanden) = ‘gemiddelde factuurbedrag’. 
  • Rekenkundig: totale afkoopsom = aantal resterende maanden x (gemiddelde factuurbedrag+maandbedrag). 

15.4. Yes-co kan de overeenkomst zonder meer ontbinden, zonder voorafgaande opzegging of rechterlijke tussenkomst: a. in het geval Cliënt nalaat het door hem verschuldigde factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen. In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen direct opeisbaar. b. in geval van stillegging, liquidatie, surseance van betaling dan wel faillissement van (het bedrijf van) de Cliënt. c. in geval Cliënt overgaat tot het staken van zijn bedrijf dan wel tot overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf. d. indien de Cliënt, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmans-BV, komt te overlijden;

15.5. Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet. In geval van nietigheid of vernietiging zullen partijen, in overleg, voor die bepaling(en) een regeling in de plaats te stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

15.7 Als deze Overeenkomst wordt beëindigd (om een andere reden dan een overtreding door Cliënt), stelt Yes-co opdrachtgever binnen 30 dagen na beëindiging tegen maakkosten een bestand met de Klantgegevens ter beschikking indien opdrachtgever hierom op het moment van beëindiging verzoekt. Cliënt stemt ermee in en verklaart dat Yes-co niet verplicht is om de Klantgegevens te bewaren en deze gegevens na meer dan 30 dagen na beëindiging van deze overeenkomst kan verwijderen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle overeenkomsten met Yes-co is het Nederlandse Recht, zoals geldend voor het Koninkrijk binnen Europa, van toepassing.

16.2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende Algemene Voorwaarden en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de rechtbank in het arrondissement Lelystad. Yes-co is echter in een voorkomend geval vrij om te kiezen voor de volgens de wet (tevens) bevoegde rechter.

HOU MIJ OP DE HOOGTE